Reglament


El  CLUB OPEN NATURA organitza la XI Edició de la marxa cicloturista Ter Bike Experience que tindrà lloc el Dissabte 08 de Juny de 2024, amb sortida a Setcases i arribada a Torroella de Montgrí-L'Estartit


La  Ter Bike Experience és una marxa de BTT emparada per la FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME, dins el marc d'una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb finalitats d'oci i turístic o culturals, excloent la competició. La prova estarà OBERTA al trànsit, de vehicles, en tot moment el participant té l'obligació de complir el codi de circulació vial, podent ser multat per imprudències o no respectar aquestes normes de trànsit.

1. La sortida es donarà el dissabte 08 Juny 2024 a les 7:00 hores  a Setcases,a les 9:30 hores a Manlleu i 12:00 Girona  (L'organització es reserva el dret de poder efectuar algun canvi en aquests horaris)

2. Els participants han de complir els horaris proposats per l'organització en els diferents punts de pas.

3. El tancament de control serà el dissabte 08 de Juny  a les 22:00 hores.

El participant que sobrepassi aquests horaris haurà d'abandonar la prova de manera obligatòria durant el recorregut hi hauran 2 talls de pas  o bé, quedarà exclòs de la prova, passant sota la seva responsabilitat a ser un usuari normal de les vies públiques si decidís continuar el recorregut amb bicicleta.

Art. 2 RECORREGUT

El publicat a la pàgina oficial de www.terbikeexperience.com

L'itinerari discorre per camins i  vies verdes i cada participant ha de ser plenament conscient de la longitud i dificultat de la prova, què es desenvolupa sota possibles condicions climàtiques de fred, pluja, vent .... per tant ha de preveure que la seva indumentària, calçat. ..así com les condicions físiques del participant siguin les més apropiades per a realitzar la prova.

El recorregut s'haurà de seguir obligatòriament amb GPS, ja que no estarà marcat, exceptuant alguns punts conflictius o perillosos.

És responsabilitat del participant la utilització del GPS i el seguiment del track facilitat per l'organització ..

En BTT hi ha tres opcions de recorregut:

Setcases-Torroella 206km i 1250m

Manlleu -Torroella   125km  i 700m

Girona-Torrella  60 km i 120m

Art. 3 INSCRIPCIÓ

Les inscripcions s'obren el 1 de Desembre de 2023 i es tanquen el 30 de Maig de 2024 o en arribar al número màxim d'inscrits que ha publicat l'organització.(300 places)

Aquestes inscripcions tenen un import per a ciclistes federats de:

 

1.Recorregut Setcases-Torroella : 72€ amb mallot i 50€ sense mallot

2. Recorregut Manlleu-Torroella   62€ amb mallot i 40€ sense mallot

 

3.Recorregut Girona-Torroella  47€ amb mallot i 25€ sense mallot


4. ELS CICLISTES NO FEDERATS OBLIGATORI CONTRACTAR LA LLICÈNCIA D'UN DIA AMB UN COST DE 5 €

Tots els inscrits a la Ter Bike Experience rebran un obsequi commemoratiu de la present edició i en fer la inscripció tindran l'opció de comprar el mallot en el mateix moment en què es vagi a efectuar aquesta inscripció, la data límit per fer la inscripció amb compra de maillot és el dia 5 de Maig  2024.( totes les inscripcions que es realitzin a partir del dia 5 de Maig rebran el mallot un mes després de la prova

L'edat mínima per participar en la prova són 18 anys complerts abans del dia de la prova.

Només s'acceptaran inscripcions pagades, és a dir, NO HI HA la possibilitat de preinscripció i pagament en recollir el dorsal.

Les inscripcions es consideren definitives pel que en el cas de no poder participar no es realitzarà la devolució de la inscripció.

Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles, no poden ser utilitzades per una altra persona diferent de la inscrita. No és possible la substitució d'un participant per un altre.


Art. 5. ASSEGURANÇA

Per participar és obligatori o bé estar federat a la Federació Catalana de Ciclisme o a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), o subscriure la llicència de dia que inclou l'assegurança proporcionat per l'organització. Són les úniques assegurances  acceptades per les autoritats.

La participació en la prova està sota la responsabilitat i propi risc dels participants. El participant en el moment de la seva inscripció manifesta trobar-se físicament apte per a la prova.

El participant  efectua el recorregut sota la seva única i absoluta responsabilitat, eximint a l'organització de tota responsabilitat en què el participant pugui incórrer personalment amb motiu d'aquesta marxa de btt. Aquest descàrrec fa referència expressa a qualsevol tipus de lesió, fins i tot les que puguin produir la meva mort, amb la condició que en vista d'aquest descàrrec ni els meus beneficiaris, ni hereus puguin fer valer cap reclamació contra les parts exonerades.

Art. 6 RECOLLIDA DE DORSALS

Setcases el mateix dia de la prova de 6,00-6,50h a la zona de sortida
Manlleu el mateix dia de la prova de 8,30-9.20h a la zona de sortida

Girona el ateix dia de la prova de 11,15-11,45yh a la zona de sortida


Tot participant ha de portar, de forma obligatòria i visible: el dorsal- placa de la bicicleta amb el xip incorporat facilitat per l'organització.

Tot participant que no porti col·locat de manera visible el dorsal-placa de bicicleta serà exclòs del recorregut per membres de l'organització o per les forces de l'ordre.

El dorsal i el xip són uns articles personals i intransferibles. La persona inscrita només podrà participar amb el dorsal que li ha estat assignat i accepta no permetre l'ús del mateix a altres persones.

Per recollir el dorsal és OBLIGATORI presentar el DNI i la llicència federativa, en el cas que no s'hagi subscrit l'assegurança proposat per l'organització, si es recullen dorsals de terceres persones s'haurà de presentar fotocòpia del DNI o llicència federativa, juntament amb el justificant d'inscripció que es rebrà per mail al fer la inscripció.

Art. 7 AVITUALLAMENTS

Al llarg del recorregut hi haurà diversos avituallaments líquids i sòlids, situats en els punts marcats en el rutòmetre de la prova. Publicats a la pàgina oficial.

Art. 8 CONTROL DE TEMPS

El control de temps es realitzarà de manera electrònica mitjançant l'ús d'un xip. Aquest sols es fa pel control dels participants,no per donar classificacions

Art. 9 SERVEIS MÈDICS

L'organització disposarà, durant el desenvolupament de la prova i de forma permanent de metges i ambulàncies, tal com exigeix ​​la Federació Catalana de CICLISME, diversos vehicles-escombra, un servei de dutxes i rentat de bicicletes.

Art. 11 SEGURETAT.

Tots els participants, hauran d'observar escrupolosament les disposicions de la llei de Seguretat Vial i el seu Reglament, la prova discorre per carreteres obertes al trànsit. Qui no compleixi la llei serà expulsat de la marxa i no podrà inscriure en les edicions posteriors.

Cada participant en inscriure's a la marxa reconeix haver llegit la totalitat del reglament i amb això assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit, alhora que exclou l'organització de tota la responsabilitat, per qualsevol incidència o accident derivat de la participació de la mateixa.

Art. 12 ACCIDENTS I PÈRDUES

L'organització no es fa responsable de cap accident del que pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d'estar cobert per les assegurances pròpies de la llicència, com tampoc es fa solidari de les despeses ni dels deutes que poguessin contreure els participants durant la marxa, ni de les pèrdues o avaries que poguessin patir les bicicletes o un altre equipament dels participants. El participant eximeix l'organització de responsabilitat per pèrdua o deteriorament d'objectes personals per qualsevol circumstància.

Art. 13 MODIFICACIONS I DRET D'ADMISSIÓ

L'organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu ho estimi necessari. I així mateix es reserva el dret d'admissió.

Art. 14 MEDI AMBIENT

La cursa es desenvolupa en la seva major part per paratges d'excepcional bellesa natural, pel que serà obligació de tots preservar l'entorn evitant llançar deixalles fora de les àrees de control.

A aquest efecte es col·locaran contenidors d'escombraries fins a una distància màxima de 100 metres des del lloc de control. Serà motiu de desqualificació l'incompliment d'aquesta norma elemental per part dels corredors.

Art. 15 DRET D'IMATGE

L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l'organització de la Ter Bike Experience  a la gravació total o parcial de la seva participació en la mateixa, dóna el seu consentiment perquè pugui ser utilitzada la seva imatge en la promoció i difusió de la prova, de totes les formes possibles (ràdio, premsa, vídeo, foto, dvd, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc ....), i cedeix tots els drets relatius a l'explotació comercial i publicitària que l'organització consideri oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.

Art. 16 PENALITZACIÓ

De manera estricta, es realitzarà la penalització d'aquells participants que:

1. No respectin el codi de circulació.

2. No respectin les consignes de seguretat indicades per forces de l'ordre i per la pròpia organització.

3. No passin pel control de sortida i per altres situats en el recorregut.

4. embrutin o degradin l'itinerari, llançant deixalles.

5. Disposin de vehicles de suport propi, entorpint la marxa de la resta.

6. Comportaments que impedeixin el normal desenvolupament de la prova i que vagin en contra del present reglament.

7. No utilitzin el casc (és obligatori)

8. No porti col·locat de manera visible el dorsal- placa de la bicicleta.

Els membres de les forces de l'ordre i de l'organització, prendran nota d'aquells participants que realitzin alguna de les conductes indicades anteriorment.

L'organització adquireix el compromís davant la resta de participants i davant de les autoritats de sancionar-los de manera efectiva.

La penalització consistirà en.

1. Desqualificació de la prova.

2. Inclusió en els llistats dels participants sancionats, per a la posterior publicació.

3. Prohibició de participar en futures edicions.

4. Les sancions imposades per les autoritats.

 

Art. 17 CONTROLS

L'organització designarà un grup de participants amb funcions de policia, que vetllaran per la seguretat de la prova. Aquests col·laboradors tenen la facultat de comunicar a l'organització, la comissió per part de qualsevol participant, de les
conductes descrites en l'article 16, tenint aquestes comunicacions idèntic valor que les denúncies efectuades per la pròpia organització.

Art. 18 VEHICLE "FI DE PROVA"

Tot participant en ser superat pel vehicle de "Fi de Prova" es considera fora de la mateixa, i haurà de lliurar el dorsal, xip i placa de la bicicleta, que podrà recuperar a la carpa de l'organització en el punt d'arribada.

Art. 19 SUSPENSIÓ DE LA PROVA

L'organització no assumirà cap responsabilitat si l'esdeveniment se suspèn o ajorna per causes de força major. Així mateix l'organització no es fa responsable de les decisions que a títol personal prenguin els participants com a conseqüència de la suspensió de la mateixa

Art. 20 ACCEPTACIÓ

El sol fet d'inscriure's en aquesta prova suposa l'acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets contra l'organització, renunciant a tota acció legal que pogués derivar-se de la seva participació en la prova.

Art. 21 Protecció de dades personals

El Club Open Natura, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el signant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en el Club i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació amb gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies de la mateixa.

La política de privacitat del CLUB Open Natura li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al CLUB Open Natura, sent responsable del fitxer

El signant accepta que puguin ser cedides les seves dades exclusivament per a aquelles activitats encaminades al correcte funcionament de la gestió i administració interna de CLUB Open Natura. Així mateix, el signant accepta que el CLUB Open Natura  li remeti o dirigeixi informació sobre qualssevol productes, gestions o serveis que puguin comercialitzar. L'acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té
sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.

                                                                     
Club OPEN NATURA